कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना

प्रकाशित २०७२ षौष ३ गते शुक्रबार

प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज (प्रयास नेपाल) धादिङ र वल्र्ड भिजन ईन्टरनेशनलको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा धादिङ्ग जिल्लाका सल्यानकोट,गुम्दी,खाल्टे,कटुन्जे,जीवनपुर गाविसमा संचालन हुने Nepal Earthquake Response अन्र्तगत Education in Emergency and Child Protection Programme का लागि १ जना कार्यक्रम संयोजक, १ जना कार्यक्रम अधिकृत, २ जना फिल्ड अधिकृत, १ जना लेखा अधिकृ त तथा ६ जना सामाजिक परिचालक आवश्यक परेको हुँदा नेपाली नागरिकहरुबाट आफ्नो व्यक्तिगत विवरण सहित २०७२ षौष १० गते कार्यालय समय भित्र उल्लेखित ठेगानामा दरखास्त आह्वान गरिएको छ । म्याद नाघि आएको र रीत नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । प्रारम्भिक छनौटमा परेका उमेदवारलाई मात्र परीक्षमा समावेश गराईनेछ ।


विज्ञापन नं – १८, ०७२-०७३ पद : कार्यक्रम संयोजक आवश्यक संख्या १ जना मुख्य जिम्मेवारीहरुः
 • Education in Emergency and Child Protection Programme योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने,
 • बिद्यालयहरुमा बालमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
 • बिद्यालय मर्मत सम्भार सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन र सहजीकरण गर्ने, 
 • बालमैत्री बिद्यालय र बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बर्तमान शिक्षा ऐनको परिधिमा रहि बिद्यालयहरुलाई सहयोग गर्ने ।
 • समुदायमा आधारित बाल संरक्षण लगायत अन्य बाल अधिकार परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । 
 • वालक्लव, शिक्षक अभिभावक संघ,व्यवस्थापन र नेटवर्कहरु परिचालन साथै सुशासन पद्धती विकास गर्ने । 
 • जिल्ला स्थित सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने ।
शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः
 •  शिक्षा बिषयमा स्नातक तह (B.Ed. वा सो सरह) पास गरी ४ बर्ष अनुभव भएको । कार्यक्रम संयोजक वा सो सरहको पदमा २ वर्षको अनुभव भएको,
 •  परियोजना प्रस्ताव लेखन र प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको, 
 •  शिक्षा, बिद्यालय पोषण स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको 
 •  मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको । 
 •  नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , Power Point मा राम्रो दक्षता भएको
 •  तालिम सहजिकरण सीप भएका,
 •  अंग्रेजी बोल्न र लेख्न राम्रो दखल भएको,
 •  नेतृत्वदायी सीप भएको, 
 •  असहज परिस्थितीमा कार्यसम्पादन गर्न सक्ने, 
 •  मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको,
विज्ञापन नं – १९, ०७२-०७३  पद : कार्यक्रम अधिकृत आवश्यक संख्या १ जना मुख्य जिम्मेवारीहरुः
 • Education in Emergency and Child Protection Programme योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने
 • बिद्यालयहरुमा बालमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
 • बिद्यालय निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने 
 • बालमैत्री बिद्यालय र बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बर्तमान शिक्षा ऐनको परिधिमा रहि बिद्यालयहरुलाई सहयोग गर्ने ।
 • समुदायमा आधारित बाल संरक्षण लगायत अन्य बाल अधिकार परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । 
 • वालक्लव, शिक्षक अभिभावक संघ,व्यवस्थापन र नेटवर्कहरु परिचालन साथै सुशासन पद्धती विकास गर्ने । 
 • जिल्ला स्थित तथा स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने ।
शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः
 •  शिक्षा बिषयमा स्नातक तह ( B.Ed. वा सो सरह) पास गरी २ बर्ष अनुभव भएको । कार्यक्रम अधिकृत वा सो सरहको पदमा २ वर्षको अनुभव भएको,
 •  प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको, 
 •  शिक्षा, बिद्यालय पोषण स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको 
 •  मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको । 
 •  नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , Power Point मा राम्रो दक्षता भएको
 •  विभिन्न विषयहरुमा तालिम सहजिकरण सीप भएको
 •  अंग्रेजी बोल्न र लेख्न राम्रो दखल भएको 
 •  मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको,
विज्ञापन नं – २०, ०७२-०७३ पद : फिल्ड अधिकृत आवश्यक संख्या २ जना मुख्य जिम्मेवारीहरुः
 • Education in Emergency and Child Protection Programme योजना, कार्यान्वयन र मुल्यांकनमा नेतृत्व गर्ने
 • बिद्यालयहरुमा बालमैत्री कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने
 • बिद्यालय निर्माण सम्बन्धि कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने 
 • बालमैत्री बिद्यालय र बालमैत्री स्थानीय शासन तथा बर्तमान शिक्षा ऐनको परिधिमा रहि बिद्यालयहरुलाई सहयोग गर्ने ।
 • समुदायमा आधारित बाल संरक्षण लगायत अन्य बाल अधिकार परामर्शसँग सम्वन्धित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने । 
 • वालक्लव, शिक्षक अभिभावक संघ,व्यवस्थापन र नेटवर्कहरु परिचालन साथै सुशासन पद्धती विकास गर्ने । 
 • स्थानीय सरोकारवालाहरुसंग सम्पर्क समन्वय गर्ने ।
शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः
 •  शिक्षा बिषयमा स्नातक तह ( B.Ed वा सो सरह) पास गरी १ बर्ष अनुभव भएको वा शिक्षा विषयमा १०+२ वा सो सरह) पास गरि ३ वर्ष अनुभव भएको , प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको, 
 •  शिक्षा, बिद्यालय पोषण स्वास्थ्य,पूर्वाधार निर्माणका क्रियाकलापहरु संचालन सम्बन्धि अनुभव भएको 
 •  मानवीय जनशक्ति परिचालन सीप भएको, 
 •  नेपाली अंगे्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , power point मा राम्रो दक्षता भएको
 •  विभिन्न विषयहरुमा तालिम सहजिकरण सीप भएको,
 •  मोटरसाईकल चलाउने सीप र लाईसेन्स भएको,
विज्ञापन नं – २१,०७२-०७३ पद : लेखा अधिकृत संख्या : १प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 • दैनिक लेखापालको रुपमा काम गर्ने । संस्थाको आर्थिक नियमावलिलाई कार्यान्वयन गर्ने । 
 • मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना र कार्यान्वयनमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने ।
 • सामाग्री खरिद दाखिला,निकाशा,तथा ढुवानीका साधन व्यवस्थापन गर्ने । 
 • कार्यक्रममा कार्यरत कर्मचारी तथा संस्थाका पदाधिकारीहरुसँग समन्वय,सहकार्य गर्ने ।
 • बजेट कार्यान्वयन योजना तथा मासिक,त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने । 
 • कार्यक्रमसँग समन्वय र मावबीय जनशक्ति परिचालन ज्ञान सीप विकासमा सहयोग गर्ने 
शैक्षिक योग्यता र अनुभव विवरणः 
 •  लेखा तथा सामाग्री व्यवस्थापन सम्बन्धमा ज्ञान र सीप भएको 
 •  व्यवस्थापन बिषयमा स्नातक तह उत्र्तिण भई लेखा व्यवस्थापन क्षेत्रमा २ वर्षको कार्य अनुभव प्राप्त वा व्यवस्थापन बिषयमा प्रमाण पत्र तह उत्र्तिण भई लेखा व्यवस्थापन क्षेत्रमा ५ वर्षको कार्य अनुभव
 •  सामाग्री खरिद,स्टोर व्यवस्थापन,वितरण अनुभव भएको । 
 •  टीम परिचालन तथा सहजिकरण सीप भएको । 
 •  लेखा सफ्ट्वायर संचालन सम्बन्धि ज्ञान तथा सीप भएको 
 •  कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली अंग्रजी टाईप राम्रोसँग गर्न सक्ने,MS World, Excel , power point मा राम्रो दक्षता भएको।
विज्ञापन नं – २२,०७२-०७३ पद : सामाजिक परिचालक  संख्या: ६ जना प्रमुख जिम्मेवारीहरुः
 • बिद्यालय व्यवस्थापन र बिद्यालयको शैक्षिक विकासका लागि विषयहरुको सवाल उठान तथा सहजीकरण गर्ने,
 • शैक्षिक परामर्श तथा तालीममा सहजिकरण गर्ने,
 • बाल मैत्री शिक्षा तथा कक्षा कोठा व्यवस्थापन र मासिक तथा वार्षिक कार्ययोजना बनाउन सहजीकरण र कार्यान्वयनमा प्राविधिक सहयोग,
 • दिगो पूर्वाधार निर्माण लगायत विभिन्न विषय सम्वन्धि तालिमहरु सहजीकरण गर्ने, 
 • समावेशी बाल क्लब गठन तथा पूर्नगठन र परिचालन र अनुगमन गर्ने,
 • शैक्षिक विकासका लागि समुदाय परिचालन गर्न बिद्यालयलाई सहयोग गर्ने, 
 • मासिक प्रतिवेदन तयार गर्ने,
 • स्थानीय स्तरका संघसंस्थासंग समन्वय र सहकार्य गर्ने । 
आवश्यक शैक्षिक योग्यता र अन्य सीपः
 •  कम्तीमा १०+२ पास गरेको, 
 •  शिक्षा क्षेत्रमा-समुदाय परिचालनमा कम्तीमा २ वर्षको समुदायमा रहेर काम गरेको अनुभव भएको,
 •  मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धि अनुभव भएको र पराशर्म सीप भएको, 
 •  बाल क्लब,समुह, समुदाय परिचालन र सहजिकरण गर्ने सीप भएको,
 •  एकाई प्रतिवेदन लेखनमा राम्रो दखल भएको,कम्प्युटर सीप भएको (नेपाली टाईप राम्रोसँग गर्नसक्ने)
 •  समुदायमा सम्वन्ध बिस्तार गर्ने सिप भएको,दुर्गम क्षेत्रमा रहेर काम गर्न सक्ने र चाहने
परिक्षाको किसिम - लिखित,प्रयोगात्मक र अन्तवार्ता

दरखास्त बुझउने ठेगाना : प्रयत्नशील सामुदायिक विकास समाज (प्रयास नेपाल) धादिङ 
ईमेल : sudaaryal@gmail.com
करार अवधि : १० महिना 
पारिश्रमिक : संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ 
दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति : २०७२ षौष १० गते कार्यालय समय सम्म (नोट : पदपुर्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार प्रयास नेपाल धादिङमा निहित रहनेछ । टेलिफोन सम्र्पकलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।)पदपुर्ती समितिप्रयास नेपाल धादिङ

अन्य सम्बन्धित शिर्षक